Archive for Dean Shek Tin

Odd Couple (1979)

Odd Couple (1979)

The Dragon from Russia (1990)

The Dragon from Russia (1990)

Dirty Tiger, Crazy Frog (1978)

Dirty Tiger, Crazy Frog (1978)

The Fearless Hyena Part II (1980)

The Fearless Hyena Part II (1980)

The Fearless Hyena (1979)

The Fearless Hyena (1979)

Half a Loaf of Kung Fu (1978)

Half a Loaf of Kung Fu (1978)

Spiritual Kung Fu (1978)

Spiritual Kung Fu (1978)

Warriors Two (1978)

Warriors Two (1978)

Master with Cracked Fingers (1974)

Master with Cracked Fingers (1974)

Snake Crane Secret (1977)

Snake Crane Secret (1977)