Posts tagged with “messiah complex”

X-Men: Apocalypse (2016)

X-Men: Apocalypse (2016)

When Taekwondo Strikes (1973)

When Taekwondo Strikes (1973)

The Holy Virgin vs. the Evil Dead (1991)

The Holy Virgin vs. the Evil Dead (1991)

Satan Returns (1996)

Satan Returns (1996)