Archive for Suen Shu-pau

Invincible Shaolin Kung Fu (1979)

Invincible Shaolin Kung Fu (1979)