Archive for Ji Chun-hua

Martial Arts of Shaolin (1986)

Martial Arts of Shaolin (1986)

Tai Chi Boxer (1996)

Tai Chi Boxer (1996)

The Shaolin Temple (1982)

The Shaolin Temple (1982)